Wednesday, February 22, 2017

Great-grand uncle Eduard Bruyns (1939)


Ik ben ontzettend dankbaar dat mijn grootmoeder destijds zo veel namen heeft genoemd die bij al die oude familiefoto's horen. Een opvallende figuur in die foto's is zeker mijn overgrootnonkel Eduard Bruyns, die ook wel nonkel Ward werd genoemd. Met zijn 1 meter 76 was hij, voor die tijd, vrij groot van gestalte. Hij had zwarte haren en kastanjebruine ogen.

Eduard werd geboren op de schrikkeldag van het jaar 1908 in de gemeente Puurs. Zijn ouders waren Sophia Cappaert en Eduardus Bruyns en hij was een oudere broer van mijn overgrootmoeder Maria Bruyns.

Eduard Bruyns

Tegen zijn 11de verjaardag was de Grote Oorlog voorbij. Eduard werd eerst ijzerdraaier van beroep. Hij vervulde zijn dienstplicht vanaf december 1927 en voegde zich bij het 2de artillerie regiment van het Belgische leger. Eind september 1929 was zijn dienstplicht afgelopen en werd Eduard aan de reserves toegevoegd. Enkel in 1931 werd hij nog eens een maand onder de wapens geroepen.

Uit zijn legerdossier blijkt dat Eduard enige tijd gehuwd was met Maria Toelen, doch, zijn burgerlijke staat werd in zijn dossier gewijzigd naar ongehuwd, wat doet vermoeden dat het huwelijk niet stand hield.

Schoonbroers Michael Servaes (links) en Eduard Bruyns (rechts)

Eduard huwde opnieuw in 1939 met Pauline Lenaerts. Dit huwelijk was jammer genoeg slechts van heel korte duur. Volgens mijn grootmoeder was Eduard in 1939 werkzaam bij de spoorwegen. Toen hij op een dag op zijn werk, op een volle maag, een zware last moest optillen, zou hij een maagscheur hebben opgelopen. Dit gebeurde amper drie weken na zijn trouwdag.


Broers Eduard Bruyns (links) en René Bruyns (rechts)

Eduard werd naar het ziekenhuis gevoerd, doch, overleed tragisch genoeg op 31 jarige leeftijd aan de gevolgen van die maagscheur, op 3 oktober 1939 in Antwerpen. Pas een jaar eerder was zijn zus Maria Bruyns overleden op 29-jarige leeftijd.

Op zijn doodsprentje stond vermeld:
Wij betreuren een jongen echtgenoot wier verlies dubbel smartvol is: en omdat het aantal zijner jaren te gering is, en omdat door zijne minzaamheid hij de genegenheid van allen gewonnen had. Hij was de troost, de vreugde van zijn gezin; hij laat een teeder aandenken na aan die hem liefhadden. Heer, Gij hadt ons hem gegeven om ons geluk uit te maken; gij neemt hem na slechts drie weken huwelijk van ons weg. Wij staan hem af zonder morren, maar met een gebroken hart.
*

*       *
I am very grateful that my grandmother has mentioned so many names that go with all these old family pictures. A striking figure in those pictures is definitely my great grand uncle Eduard Bruyns, who was also called uncle Ward. Since he was 1 meter and 76 centimeters tall (about 5 feet and 9 inches) he was quite tall for those times. He had black hair and maroon eyes.

Eduard was born on the leap day of 1908 in the village of Puurs. His parents were Sophia Cappaert and Eduardus Bruyns and he was the older brother of my great grandmother Maria Bruyns.

Eduard Bruyns

By the time Eduard had his eleventh birthday, the Great War was over. Eduard first started working as a lathe worker. He completed his military service from December 1927 onwards and joined the 2nd Artillery Regiment of the Belgian Army. At the end of September 1929 his military service was completed and Eduard was added to the Army Reserves only to be called back under the arms for one month in 1931.

From his army records I learned that Eduard was married for a while with Maria Toelen, although, his martial status was changed into single in his file, suggesting that this marriage did not last.

Brothers-in-law Michael Servaes (left) and Eduard Bruyns (right)

Eduard married again in 1939 to Pauline Lenaerts. Regrettably this was only a very short marriage. According to my grandmother, Eduard was working with the railroads in 1939. One day he had to lift a heavy load on a full stomach, which resulted in him sustaining a torn stomach. This happened only three weeks after his wedding day.


Brothers Eduard Bruyns (left) and René Bruyns (right)

Although Eduard was rushed to a hospital in Antwerp, he tragically died at the age of 31 because of this injury, on October 3, 1939, meaning he died only one year after his sister Maria Bruyns, who had also died very young, at the age of 29.

On the commemorative cards that were handed out during his funeral, the following text was written:
We mourn a young husband whose loss is sorrowful for two reasons: because the number of his years was too small and because he had won everyone's affection with his lovingnes. He was the comfort, the joy of his family; he leaves precious memories for those who loved him. Lord, You gave him to us to bring us happines; You take him away from us after only three weeks of marriage. We part from him without complaining, but with a broken heart.

Monday, February 13, 2017

The hospital wedding (1875)

I already mentioned in another blog post that great grand uncle Joseph Brusten got married in 1903 on his death bed, in a hospital. Tragically he already died that very same day. Now Joseph was not the only family member to get married in the hospital. In fact, also my 3-times great-grandparents Josephus De Lelie and Joanna Gelens got married in an Antwerp hospital, as early as 1875.

Josephus, who was a coachman by trade, and Joanna had a son, Petrus, who was born in 1873. While Petrus was born out of wedlock, he did get his father's last name at birth.

In January 1875, when Petrus was only a year and four months old, his dad got very sick. Josephus was now a cigar maker by trade, while Joanna was a seamstress. Two doctors diagnosed him with Phtisis, which is a form of tuberculosis. Due to the life threathening condition he was in, the Senior Crown prosecutor granted permission for Josephus and Joanna to get married and waived the publication requirement.

The picture bellow shows the medical attestation made by doctors Bessems and Schaeffer stating that Josephus was in a life threathening situation and that he was being treated for Phtisis.


Medical attestation by Dr. J. Bessems and Dr. M. Schaeffer


Josephus and Joanna did get married in the hospital with several family members attending. The marriage was conducted by politician and town councillor, Arthur Van Den Nest, who later founded an institute aimed at treating and figthing tuberculosis.


Marriage certificate of Josephus and Joanna


Josephus did survive his illness and he and his wife eventually had eight children together. Most of them grew into adulthood, however, one daughter, Charlotta, only lived to become two years of age and passed away in 1880.

Eventually Josephus lived to become seventy years old. He died during the Great War, in February 1918. His wife, Joanna, had passed away in January 1893 already at the age of 41.*
*     *
Ik vermelde reeds in een eerder blogbericht dat overgrootnonkel Joseph Brusten in 1903 huwde op zijn sterfbed, in een ziekenhuis. Tragisch genoeg overleed hij nog op zijn huwelijksdag. Joseph was echter niet het enige familielid dat huwde in het ziekenhuis. In feite trouwden ook mijn over-over-overgrootouders Josephus De Lelie en Joanna Gelens in een Antwerps ziekenhuis in 1875.

Josephus, die koetsier was van beroep, en Joanna hadden een zoon, Petrus, die was geboren in 1873. Hoewel zijn ouders nog niet getrouwd waren kreeg Petrus bij zijn geboorte toch al de familienaam van zijn vader mee.

In januari 1875, wanneer Petrus nog maar een jaar en vier maanden oud was, werd zijn vader erg ziek. Josephus was nu een sigarenmaker van beroep, terwijl Joanna naaister was. Twee dokters stelden vast dat Josephus aan Phtisis leed, wat een vorm van tuberculose is. Door de levensbedreigende situatie gaf de Procureur des Konings toestemming om te trouwen zonder aanplakkingsplicht.

De afbeelding hier onder toont het medisch attest opgesteld door dokters Bessems en Schaeffer waarin de levensbedreigende situatie wordt vermeld.


Medisch attest door Dr. J. Bessems en Dr. M. Schaeffer


Josephus en Joanna huwden in het ziekenhuis in het bijzijn van verscheidene familieleden. het huwelijk werd voltrokken door politieker en schepen, Arthur Van Den Nest, die later een instituut oprichtte ter behandeling en bestrijding van tuberculose.


Huwelijksakte van Josephus en Joanna


Josephus overleefde zijn ziekte en hij en zijn vrouw kregen uiteindelijk acht kinderen. De meeste van die kinderen werden ook volwassen, behalve één dochter, Charlotta, die reeds op tweejarige leeftijd overleed in 1880.

Uiteindelijk werd Josephus zeventig jaar oud. Hij overleed tijdens de Grote Oorlog, in februari 1918. Zijn vrouw, Joanna, was reeds gestorven in januari 1893 op de leeftijd van 41 jaar.