Friday, September 30, 2016

My grandma's name is Sophia (times 3)

 
Sophia Servaes
 
Mijn grootmoeder heette Sophia Servaes. Ze was een ongelooflijk lieve en zorgzame vrouw. Ik heb even de betekenis van de naam Sophia opgezocht. De naam komt uit het Grieks en betekent "wijsheid". Blijkbaar is er ook een katholieke heilige die Sophia heette, Sophia van Rome die vaak wordt afgebeeld met haar drie dochters: Geloof, Hoop en Liefde. Nu ook bij mijn grootmoeder ontbrak het niet aan Geloof, Hoop en Liefde. En daarenboven kreeg ze niet alleen drie dochters maar ook vier zonen...
 
Hoewel er in de wereld van de genealogie vaak familienaam projecten worden uitgevoerd, heb ik persoonlijk nog nooit een voornaam project gezien. Ik herinner me dat ik moest glimlachen toen mijn grootmoeder me vertelde dat haar grootmoeder ook Sophia heette. Bij het verder uitspitten van de stamboom ontdekte ik later nog een derde Sophia in de familie...
 
Onlangs plaatste ik een korte enquête met de vraag welk het onderwerp  voor mijn volgende blogbericht moest zijn. De meerderheid van de stemmen ging naar "Mijn grootmoeders naam is Sophia (3 keer)". Hier dus een blogbericht gewijd aan deze drie bijzondere dames...
 
 

1. Sophia Servaes (1929 - 2010)

Grootmoeder Sophia werd geboren op 18 juli 1929 in Mortsel als dochter van Maria Bruyns en Michel Servaes. Tot haar 8 jaar was ze enig kind, maar dan werd, in mei 1938, haar jongere broer Laurent geboren. Of het iets te maken heeft met complicaties tijdens of na de geboorte weet ik niet, maar overgrootmoeder Maria overleed wanneer Laurent slechts 16 dagen oud was...
 
Sophia Servaes
 
Vader Michel zorgde voor de twee kinderen, maar tragisch genoeg overleed ook hij vroegtijdig, net een dag voor de kleine Laurent de leeftijd van één jaar bereikte. Sophia Servaes was op dat ogenblik nog maar negen jaar oud. De doopmeter van Sophia Servaes was haar grootmoeder, Sophia Cappaert. Het was naar haar dat grootmoeder vernoemd was. Terwijl Sophia Cappaert en haar man, Louis Bruyns, zich ontfermden over de jonge Sophia Servaes, werd haar broer Laurent opgevangen door de grootouders aan vaders kant van de familie.
 
Mijn grootmoeder vertelde me dat haar grootmoeder, Sophia Cappaert, elke ochtend pannenkoeken voor haar kleindochter bakte.
 
Sophia Servaes (links) en Sophia Cappaert (rechts)
Spijtig genoeg overleed bet-overgrootmoeder Sophia Cappaert in bezet België, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in februari 1941. Op haar elf jaar moest Sophia Servaes dus opnieuw afscheid nemen van iemand die voor haar zorgde. Grootvader Louis stierf in 1947, enkele dagen na Sophia's 18de verjaardag. Twee jaar later trouwde grootmoeder met mijn grootvader, Ludy Van Minnebruggen en ze stichtten een gezin met zeven kinderen.
 
Sophia Servaes met de Singer naaimachine

Grootmoeder Sophia Servaes overleed in 2010, kort voor haar 81ste verjaardag. Haar echtgenoot, grootvader Ludy, overleed reeds enkele jaren daarvoor in 2006. Over hem zal ik later nog een blogbericht publiceren. Mijn grootouders waren op dat ogenblik maar liefst 56 jaar getrouwd. Naast hun 7 kinderen, kregen Sophia en Ludy ook 15 kleinkinderen. Op het ogenblik van haar overlijden had Sophia Servaes ook al meerdere achterkleinkinderen.
 
 

1950 - Grootmoeder Sophia met mijn vader René

1981 - Mijn grootmoeder en ik
 
Geloof, Hoop en Liefde... Ze had het allemaal. En het meeste van al denk ik Liefde. Liefde voor haar ganse familie...
 
 

2. Sophia Cappaert (1883 - 1941)

Bet-overgrootmoeder Sophia Cappaert werd geboren op 2 december 1883 te Hingene. Haar ouders waren Petrus Cappaert en Maria Foubert. Ze was het tweede kind van Petrus en Maria en na haar werden er in het gezin nog vier kinderen geboren. Enkel de jongste van die zes kinderen was een jongen.

In 1907 huwde Sophia te Bornem met bet-overgrootvader Louis Bruyns. Op de huwelijksakte wordt vermeld dat Sophia dagloonster was, wat waarschijnlijk betekent dat ze als arbeidster actief was in de landbouw.
 
Sophia Cappaert

Sophia en Louis kregen drie zonen en twee dochters. De kinderen werden bijna allemaal enkele jaren voor het begin van de Eerste Wereldoorlog geboren. Enkel de jongste zoon, Henri Bruyns, werd pas geboren in september 1918, tijdens de laatste maanden van de Grote Oorlog.
 
Het overlijden van haar oudste dochter, Maria Bruyns, op 29-jarige leeftijd, heeft Sophia Cappaert zwaar aangegrepen. Mijn grootmoeder vertelde me dat ze herinnerde dat haar grootmoeder uitriep: "Waarom ons Marieke en niet ik"!


Overlijdensakte Sophia Cappaert
Sophia Cappaert zelf was 57 jaar toen ze in de gemeente Boechout overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aangifte van het overlijden werd gedaan door haar jongste dochter Leopoldine en haar jongste zoon Henri.

Op haar overlijdensberichtje stond het volgende tekstje:
"Zij was eenvoudig, goedhartig en werkzaam, in oprechtheid en rechtvaardigheid heeft zij in deze wereld geleefd".

 

 3. Sophia Luyckx (1797 - 1866)

Petrus Cappaert, de vader van Sophia, kwam uit een groot gezin met  negen kinderen. Sommigen van die kinderen overleden jammer genoeg lang voor ze volwassen waren. Eén van de zussen van Petrus noemde Sopia en was vernoemd naar hun grootmoeder aan vaders kant van de familie, Sophia Luyckx.

Wanneer Petrus Cappaert en Maria Foubert beslisten om hun dochter Sophia te noemen, weet ik niet of ze werd vernoemd naar de zus van Petrus of naar zijn grootmoeder. Misschien was het wel naar allebei... In elk geval maken we zo nog een verdere sprong terug in de tijd. Sophia Luyckx werd immers geboren tijdens turbulente tijden...

Twee maanden voor haar geboorte, in maart 1797, werd in Oostenrijk de Vrede van Leoben ondertekend door Generaal von Merveldt en Napoléon Bonaparte. Daarmee erkende Oostenrijk de afstand van de Oostenrijkse Nederlanden aan Frankrijk. Later dat jaar werd deze overeenkomst formeel door de Vrede van Campo Formio, waarmee een einde kwam aan de Eerste Coalitieoorlog tegen Frankrijk, welke oorlog voornamelijk werd uitgevochten in de Oostenrijkse Nederlanden.

Een jaar later, in 1798, brak de Boerenkrijg uit, waarmee de Vlaamse bevolking in opstand kwam tegen de Franse bezetters. Zo werd ook het Oost-Vlaamse dorp Sint-Niklaas aangevallen door opstandelingen, doch, de Franse soldaten konden tijdig hun kannonen richten en de aanval afslaan. Sophia Luyckx die toen één jaar oud was, zal van het hele gebeuren op latere leeftijd waarschijnlijk weinig of niets meer hebben herinnerd, doch, zij woonde toen wel effectief in Sint-Niklaas.

Doopakte van Sophia Luyckx
 
Zo ook woonde Sophia Luyckx in Sint-Niklaas toen Napoléon Bonaparte in 1803 een bezoek bracht aan dat dorp. Het was toen een marktdag en Napoléon wou graag het volle marktplein  oversteken. Het moet een indrukwekkend schouwspel zijn geweest op het grote marktplein, waar honderden mensen hem toejuichten. Kort na zijn bezoek besliste Napoléon om Sint-Niklaas stadsrechten toe te kennen, omwille van het relatief grote aantal inwoners in dit tijd.
 
Schilderij van Napoléon Bonaparte in het Paleis van Versailles
Wanneer Sophia 12 jaar oud was, overleed haar moeder Joanna Van hove. Intussen had Sophia wel een 7 jaar oude zus die Anna heette. De vader van de zusjes, Petrus, was boeren arbeider van beroep.

Wanneer Sophia 18 jaar was, in 1815, vond de Slag van Waterloo plaats, waarna de Zuidelijke Nederlanden werden samengevoegd met de Noordelijke Nederlanden ter vorming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met als koning Willem I.

Vier jaar later huwde Sophia met Constantinus Cappaert en ze kregen vervolgens verscheidene kinderen.

Ook tegen de Nederlandse overheersing kwam de Belgische bevolking in opstand, wat uiteindelijk in 1831 resulteerde in de onafhankelijkheid van België. Ook die heeft Sophia Luyckx mogen meemaken tijdens haar leven.

Sophia Luyckx overleed in 1866 in het hospitaal te Sint-Niklaas. Haar echtgenoot, Constantinus, was reeds vier jaar eerder overleden...

*
*     *
 
Sophia Servaes
 
My grandmother's name was Sophia Servaes. She was an incredibly sweet and caring woman. I looked up the meaning of the name Sophia. It's Greek for "wisdom". Apparently There is also a catholic saint that was called Sophia, Sophia of Rome who is often depicted with her three daughters : Faith, Hope and Love. Now my grandmother had all three of those Faith, Hope and Love. And on top of that, she didn't only have three daughters, but also four sons...
 
Although I have seen quite a few surname or family name projects, I haven't yet come across a first name project. I remember I was smiling when my grandmother told me that her grandmother was also called Sophia. As I was researching the family tree, I discovered that there was in fact also a third Sophia in the family...
 
Recently I placed a small survey online to ask what should be the subject of my next blog post. The majority of votes were directed to "My grandma's name is Sophia (times 3)". So here is my blog post dedicated to these three special ladies...
 
 

1. Sophia Servaes (1929 - 2010)

Grandmother Sophia was born on July 18, 1929 in Mortsel, Belgium as the daughter of Maria Bruyns and Michel Servaes. She was an only child untill she was 8 years old because then, in May 1938, her younger brother Laurent was born. Whether or not it had somehting to do with complications from giving birth, I don't know, but great-grandmother Maria died when Laurent was only 16 days old...
 
Sophia Servaes
 
Father Michel took care of his two young children, but tragically also he died way too young, just one day before little Laurent's first birthday. At that time Sophia Servaes was only nine years old. The godmother of Sophia Servaes was her grandmother, Sophia Cappaert. It was actually after her that she had been named. While Sophia Cappaert and her husband, Louis Bruyns, were looking over the young Sophia Servaes, here brother was being adopted by the paternal grandparents of Sophia and Laurent.
 
My grandmother told me once that her grandmother, Sophia Cappaert, made pancakes for her granddaughter every morning.
 
Sophia Servaes (left) and Sophia Cappaert (right)
Regrettably, great-great-grandmother Sophia Cappaert died in occupied Belgium during World War II, in February 1941. So when she was eleven years old, Sophia Servaes had to say goodbye to yet another caregiver. Grandfather Louis died in 1947, only a few days after Sophia's 18th birthday. Two years later, grandmother married my grandfather, Ludy Van Minnebruggen, and they raised a family with seven children.
 
Sophia Servaes with the Singer sewing machine

Grandmother Sophia Servaes passed away in 2010, shortly before her 81st birthday. Her husband, grandfather Ludy, already died in 2006. I will publish a blog post about him later. My grandparents were married for more that 56 years at that time. Apart from their 7 children, Sophia and Ludy also had 15 grandchildren. At the time of her death, Sophia Servaes already had several great-grandchildren.
 
 

1950 - Grandmother Sophia with my father René

1981 - My grandmother and me
 
Faith, Hope and Love... She had all of them. And most of them I think Love. Love for her entire family...
 
 

2. Sophia Cappaert (1883 - 1941)

Great-great-grandmother Sophia Cappaert was born on December 2, 1883 in Hingene, Belgium. Her parents were Petrus Cappaert and Maria Foubert. She was the second child of Petrus and Maria and after her, another four children were born in the family. Only the youngest one of the six children was a boy.

In 1907 Sophia married in Bornem, Belgium to great-great-grandfather Louis Bruyns. On the marriage certificate is mentioned that Sophia was doing day labor on the land of farms.
 
Sophia Cappaert

Sophia and Louis had three sons and two daughters. Almost all of the children were born before the Great War started. Only the youngest son, Henri Bruyns, was born in September 1918, two months before the Great War was over.
 
The death of her oldest daughter, Maria Bruyns, at the age of 29, had deeply saddened Sophia Cappaert. My grandmother told me she remembered her grandmother shouting: "Why did it have to be our Marie and not me instead"!


Death certificate of Sophia Cappaert
Sophia Cappaert herself was 57 years old when she died during World War II in the village of Boechout, Belgium. The registration of her death was done by her youngest daughter Leopoldine and her youngest son Henri.

On her death notice was written:
"She was down to earth, good hearted and worked a lot. She lived truely and righteously in this world".

 

 3. Sophia Luyckx (1797 - 1866)

Petrus Cappaert, the father of Sophia, came form a big family with nine children. Some of these children never made it to adulthood. One of the sisters of Petrus was called Sopia; she was named after their paternal grandmother, Sophia Luyckx.

When Petrus Cappaert and Maria Foubert decided to name their daughter Sophia, I don't know it was after his sister or after his grandmother. Maybe after both... Either way, we're going even further back into time now. Sophia Luyckx was born during turbulent times...

Two months before her birth, in March 1797, the Treaty of Leoben was signed in Austria by General von Merveldt and Napoléon Bonaparte. Thereby Austria recognized the conveyance of the Austrian Netherlands to France. Later that year, that Treaty became formalized by the signing of the Treaty of Campo Formio, which ended the First Coalition War against France, a war that had been fought mainly in the Austrian Netherlands.

One year later, in 1798, the Peasants' War started, when the Flemish population started to rise up against the French rule. The village of Sint-Niklaas was being attacked by farmers, but the French soldiers were able to timely redirect their canons towards the approaching troops and were able to counter the attack. Sophia Luyckx who was just one year old then, probably didn't remember much about this later in life, however, she did live in Sint-Niklaas at that time.

Baptism record of Sophia Luyckx
 
Also she was still living in Sint Niklaas when Napoléon Bonaparte visited that village in 1803. it was a market day and Napoléon wanted to cross the huge and packed market place. It must have been quite a sight on that market place with hundreds of people cheering. Shorlty after his visit, Napoléon decided to grant Sint-Niklaas the title of city, because of the relatively large number of inhabitants for that time.
 
Painting of Napoléon Bonaparte in the Palace of Versailles
When Sophia was 12 years old, her mother, Joanna Van hove, died. In the meanwhile Sophia did have a 7 year old sister named Anna. The father of the sisters, Petrus, was working land for farmers.

During the Battle of Waterloo, in 1815, Sophia was 18 years old. After that important battle, the Southern Netherlands were united with the Northern Nederlands so as to form the United Netherlands which were ruled by king Willem I.

Four years later Sophia married Constantinus Cappaert and they had several children together.

The Belgian population revolted also against the Dutch rule, which eventually led to the independence of Belgium in 1831. Also that historical event is one that Sophia Luyckx has witnessed during her lifetime.

Sophia Luyckx died in 1866 in the hospital of Sint-Niklaas. Her husband, Constantinus, had already died four years earlier...
 

11 comments:

 1. Ewan, Your 3 Sophia's were special ladies. I enjoyed hearing their stories. Thanks for sharing.

  ReplyDelete
 2. I love the way you wrote about all three ladies named Sophia, tying them to each other. The historical insight you give for the times they lived was a plus. Great post Ewan. ~ Cathy

  ReplyDelete
 3. Lovely stories. What interesting and challenging lives they all lived.

  ReplyDelete
 4. Ewan,

  Mooi, hoe je hier de geschiedenis verteld over de drie Sophia's waaronder ons (dus mijn Ma) , zoals je schrijft een fantastische en lieve dame.
  Je hebt ook een prachtige omschrijving gegeven van mijn overgrootmoeder en de generaties daarvoor plus de geschiedenis periode en gebeurtenissen van destijds. Dank voor al het opzoekwerk.
  Leuk dat beiden mee op de foto's staan hé.
  Mams heeft er ook erg van genoten want je weet dat ze dit ook allemaal mee opvolgt.
  Liefs Paps XXX.

  ReplyDelete
 5. Bedankt Paps! Leuk om zo'n mooie reacties te krijgen. Ik vind het fantastisch dat er nog heel wat foto's bestaan uit Bomma haar jeugd - en natuurlijk ook op latere leeftijd.
  Het uitgebreidere verhaal over haar leven krijg je nog - dat is nog werk in wording...
  Liefs xxx
  Ewan

  ReplyDelete
 6. Your grandmother had a very difficult childhood full of loss. It's fortunate that she was able to raise a family and have such a positive influence on you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you, she was a remarkable woman indeed. I never heard her complain or saw her get angry over something, despite all the hardhips she had been through. She was most definitely an inspiration!

   Delete
 7. I used a translator on your page before I realized that you had a 2nd posting below in English. I LOVE your 3 Sophias.

  ReplyDelete