Friday, November 24, 2017

Frans Plettinckx and the tragic end of hunting season (1982)

Om dit stukje geschiedenis neer te schrijven moet ik eerst even een stapje terugzetten in de tijd. In 1882 huwden mijn over-over-overgrootouders, Eduardus Bruyns en Joanna Debleser. In de genealogie pleegt men dat ook oudouders te noemen. Eduardus en Joanna waren de overgrootouders van mijn grootmoeder, Sophia Servaes, meer bepaald de ouders van haar grootvader aan moeders kant van de familie.

Eduardus en Joanna woonden in het dorp Hingene en kregen vijf kinderen. Twee van die kinderen, Joannes en Theresia Bruyns, overleden jammerlijk nog voor ze de leeftijd van één jaar hadden bereikt. De overige drie kinderen waren Amandina Bruyns, Carolus Bruyns en Leopoldina Bruyns. Amandina werd geboren in 1888, echter, ik heb nog niet meer informatie kunnen vinden over haar.

Carolus (die bij zijn tweede naam "Louis" werd genoemd) was de vader van mijn overgrootmoeder, Maria Bruyns. Zijn zus, tante Leopoldine, werd geboren op 15 augustus 1887. Zij huwde met Joannes Henri "Rik" Adriaensens en kreeg met hem vijf kinderen: Augusta, Alphonsine, Yvonne, Josephine en Paul Adriaensens.

Leopoldine Bruyns en "Rik" Adriaensens

Augusta "Gusta" Adriaensens huwde op haar beurt met Carolus Plettinckx en het koppel kreeg twee zonen: Frans en Hendrik Plettinckx. 

Gusta Adriaensens en Carolus Plettinckx

Samengevat kan dus worden gesteld dat Frans, die werd geboren op 23 maart 1943 te Hingene, een achterneef was van mijn grootmoeder, Sophia Servaes.

Frans Plettinckx in zijn kinderjaren

Over het leven van Frans heb ik nog niet zo veel informatie verzameld. Mijn vader vertelde me onlangs dat Frans zijn legerdienst heeft vervuld in Mortsel. Hij huwde met Josée Amelinckx en was dooppeter van mijn tante Myriam Van Minnebruggen. Frans leek overigens op bijna elke foto die ik heb gezien breed te lachen.


Frans Plettinckx tijdens zijn legerdienst


Frans was zaakvoerder bij A.V.V. en richtte het tuincentrum Plettinckx op.

Op 14 november 1982 sloeg het noodlot echter toe en overleed Frans reeds op 39-jarige leeftijd. Zijn tragisch vroegtijdig en onverwacht heengaan moet een ware schok zijn geweest voor de familie want ik herinner me het verhaal waar nog vele jaren later over werd gepraat...

In zijn vrije tijd ging Frans jagen. Frans zou tijdens het jagen onwel zijn geworden. Nadat hij de jacht had afgeblazen op zijn jachthoorn, ging hij tegen een boom aanzitten en stierf, geheel onverwacht, in Bellefontaine in de Belgische provincie Luxemburg en liet hij zijn echtgenote en twee jonge kinderen achter.

Foto het doodsprentje van Frans Plettinckx

Op zijn doodsprentje werd hij als volgt beschreven: "Frans, een man die rechtuit in het leven stond, luisterend naar de roep van de mens in nood. Zijn verschijnen was één en al gulheid en optimisme, gekenmerkt door een ontembare werk- en levenslust. Vol aandacht voor vrouw en kinderen leefde en stierf hij met een hart sterk in liefde en blijkbaar toch te zwak om alles te dragen".


*
*       *


To write down this little piece of history, I first need to take a step back in time. In 1882, my great-great-great-grandparents, Eduardus Bruyns and Joanna Debleser got married. Eduardus and Joanna were the great-grandparents of my grandmother, Sophia Servaes, more specifically the parents of her maternal grandfather.

Eduardus and Joanna lived in the village of Hingene and had five children. Two of those children , Joannes and Theresia Bruyns, sadly passed away before they reached the age of one year. The remaining three children were Amandina Bruyns, Carolus Bruyns and Leopoldina Bruyns. Amandina was born in 1888, however, I have not yet been able to find more information about her.

Carolus (who was called by his second name "Louis") was the father of my great-grandmother, Maria Bruyns. His sister, aunt Leopoldine, ws born on August 15, 1887. She married Joannes Henri "Rik" Adriaensens and had five children with him: Augusta, Alphonsine, Yvonne, Josephine and Paul Adriaensens.

Leopoldine Bruyns and "Rik" Adriaensens

Augusta "Gusta" Adriaensens on her turn got married to Carolus Plettinckx and the couple had two sons: Frans and Hendrik Plettinckx. 

Gusta Adriaensens and Carolus Plettinckx

In summary, we can state that Frans, who was born on March 23, 1943 in Hingene, was a second cousin of my grandmother.

Frans Plettinckx in his childhood years

I haven't been able to find a great amount of information about the life of Frans. My father recently told me that Frans completed his military service in Mortsel. He married Josée Amelinckx and was godfather to my aunt Myriam Van Minnebruggen. Apparently, Frans seems to be smiling in basically every picture I have seen.


Frans Plettinckx during his military service


Frans was store manager at A.V.V. and founded the garden center Plettinckx.

On November 14, 1982 tragedy struck and Frans died already at the age of 39. His tragically early and unexpected dying must have been an absolute shock for the family because I remember the story that was still told many years later...

In his free time, Frans liked to go hunting. While on a hunting trip, Frans was feeling bad. After he called off the hunt by blowing on his blowing horn, he sat down against a tree and died, completely unexpectedly, in Bellefontaine in the Belgian province of Luxembourg leaving behind his wife and two young children.

Picture on the memorial card of Frans Plettinckx

On his memorial card, the following was written about him: "Frans, a man who stood righteously in his life, listening to the call of people in need. His appearance was all generosity and optimism, characterized by an unlimited zest for work and life. Full of attention for his wife and children he died with a heart strong in love but apparently too weak to carry everything".

1 comment:

  1. Wow! What a terrible tragedy at such a young age. I wonder if the family ever learned what happened to Frans.

    ReplyDelete